Cơ cấu tổ chức

 

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

 

   
 

 

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn

Ông Trần Mạnh Hùng

 

 

 

Thành viên HĐTV
Tập đoàn

Ông Phạm Đức Long

 

 

Thành viên HĐTV
Tập đoàn

Ông Nghiêm Phú Hoàn

 

Thành viên HĐTV
Tập đoàn

Ông Đỗ Vũ Anh

 

 

 

Thành viên HĐTV
Tập đoàn

Ông Hồ Đức Thắng

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

   
 

 

Tổng Giám đốc Tập đoàn

Ông Phạm Đức Long

 

 

 

Phó Tổng Giám đốc
Tập đoàn

Ông Tô Mạnh Cường

 

Phó Tổng Giám đốc
Tập đoàn

Ông Huỳnh Quang Liêm

 

Phó Tổng Giám đốc
Tập đoàn

Ông Tô Dũng Thái

 

Phó Tổng Giám đốc
Tập đoàn

Ông Ngô Hùng Tín