Cang chia se nhieu, cang de trung xe voi VinaPhone

Cap nhat: 11/01/2007 17:04

Hoa cung khong khi Viet Nam dang cai to chuc hoi nghi APEC 2006 va su kien Viet nam chuan bi gia nhap WTO, VinaPhone han hanh mang den cho khach hang chuong trinh khuyen mai dac biet mang ten "Cang chia se nhieu, cang de trung xe voi VinaPhone", voi nhieu giai thuong hap dan, bao gom 3 xe o to Toyota Altis va 1890 giai thuong khac.

Chuong trinh duoc to chuc tu 00h00 ngay 01/11/2006 den het 24h00 ngay 31/01/2007 voi nhung noi dung chi tiet nhu sau:

1/Doi tuong tham du:

 • VinaPhone se thuc hien quay so trung thuong cho cac thue bao tra sau va tra truoc hoat dong trong thoi gian khuyen mai can cu theo muc cuoc thong tin su dung (doi voi tra sau) va gia tri the nap (doi voi tra truoc).

2/Co cau giai thuong:

Loai giaiSo luongHinh thuc giai thuongGia tri/giaiTong gia tri
Giai Dac Biet0301 xe O to Toyota Altis moi 100%544.000.000d (34.000 USD*)1.632.000.000d
Giai Nhat9001 nam su dung mien phi6.000.000 d (500.000 d/thang)540.000.000d
Giai KK1.800Tang vao TK tra truoc hoac tru hoa don cuoc tra sau200.000 d360.000.000d
 • Tong so giai thuong neu tren se duoc chia deu cho 03 thang, moi thang co 01 giai dac biet, 30 giai nhat va 600 giai khuyen khich.
 • Gia tri  xe o-to (da bao gom VAT) de tham khao. Giai thuong se duoc trao bang hien vat.

3/Phuong thuc to chuc

chuong trinh quay so trung thuong hang thang:
 • Tinh tu dau thang, cu moi 200.000 d cuoc thong tin tra sau (da bao gom thue GTGT - khong bao gom cuoc thue bao thang) hoac 200.000 dong gia tri the cao nap vao tai khoan tra tien truoc (cong don cac lan nap the), he thong VinaPhone se tu dong gui den khach hang 01 ma so du thuong qua tin nhan SMS.
 • Cu moi 200.000d tiep theo khach hang se duoc tang them 01 ma du thuong. Nhu vay hang thang khach hang co the co nhieu ma so du thuong khac nhau.
 • Cac khach hang du dieu kien co ma so du thuong se duoc VinaPhone gui ma so bang tin nhan SMS. Ngoai ra ma so du thuong se duoc tong hop va cap nhat tren trang web www.vinaphone.com.vn
 • Ma so du thuong cua khach hang gom 7 chu so tu 0000001 den “n” va duoc danh thu tu theo thoi gian. Thoi gian tinh tu 0h00 ngay dau tien cua thang den 24h00 ngay cuoi cung cua thang.
 • So du cuoc thong tin hoac gia tri the nap cua thang truoc se duoc cong don vao thang sau de co the cap them ma du thuong cua khach hang.

4/To chuc tra thuong:

 • Giai dac biet trao bang hien vat, khong co gia tri quy doi thanh tien.
 • Thue bao trung giai dac biet phai qua quy trinh xac minh chinh chu theo mau phieu xac minh do VinaPhone ban hanh.

*Giai nhat va giai khuyen khich: Thue bao tra sau: can cu theo danh sach thue bao trung thuong VinaPhone thuc hien khuyen mai tang theo gia tri giai thuong khi khach hang thanh toan hoa don cuoc (cua thang trung thuong hoac cua thang tiep theo). Doi voi giai nhat, moi thang thuc hien khuyen mai 500.000 dong trong thoi gian 12 thang. Neu tri gia hoa don cuoc cua thang nho hon (<) 500.000 dong thi khach hang khong duoc nhan lai phan thua, phan khong su dung het khong duoc chuyen sang thang sau. Thue bao tra truoc: VinaPhone thuc hien cong tien vao tai khoan tra truoc cua khach hang.

*Giai dac biet: VinaPhone se xac minh khach hang trung thuong va cung hang Toyota (don vi ban xe) to chuc trao xe o-to cho thue bao trung thuong tai dia phuong. Khach hang trung thuong xe o-to co nghia vu thuc hien quy dinh dang ky xe, nop cac loai thue lien quan – bao gom ca thue thu nhap ca nhan tinh tren gia tri giai thuong – theo quy dinh hien hanh cua Phap luat. Viec trao thuong se duoc tien hanh ngay sau khi xac minh xong khach hang trung thuong.

5/Cac qui dinh khac:

 • Giai thuong chi duoc trao cho chu thue bao (nguoi dung ten tren hop dong voi VinaPhone - thue bao tra sau hoac nguoi dung ten tren phieu dang ky dich vu - thue bao tra truoc). Neu chu thue bao khong the toi nhan giai thi co the uy quyen co xac nhan cua cap co tham quyen cho nguoi khac nhan thay.
 •  Thue bao phai dang hoat dong 2 chieu tren mang tai thoi diem thoi diem trao thuong.
 • Doi voi khach hang co nhieu thue bao: ma so du thuong se tinh truc tiep cho tung thue bao cua khach hang do.
 • Thue bao chuyen dich vu (tra truoc sang tra sau hoac nguoc lai) chi duoc cap ma du thuong tuong ung voi so tien cuoc/the nap da su dung tinh den thoi diem chuyen doi. Sau khi chuyen dich vu, ma du thuong duoc tinh tiep theo so tien cuoc/the nap phat sinh o trang thai dich vu moi.
 • Moi ma so tham du cua khach hang neu trung nhieu giai (do quay so trung thuong trung nhau) se chi duoc nhan 01 giai thuong cao nhat. Tuy nhien mot thue bao co nhieu ma du thuong co the trung nhieu giai thuong khac nhau.
 • Thue bao tham du cac chuong trinh khac cua VinaPhone van duoc tham du chuong trinh nay.
 • Muc 200.000 dong duoc tinh theo cuoc thong tin thuc phat sinh (truoc khi duoc khau tru qua tang khuyen mai doi voi tra sau – neu co) va gia tri the cao thuc nap vao he thong (tra truoc). Gia tri the nap do VinaPhone khuyen mai tang khach hang (trong cac dot khuyen mai tu thang 11/2006 den thang 1/2007) se khong duoc tinh vao gia tri su dung duoc cap ma du thuong.
 • Khach hang tra sau chuyen chu quyen: giai thuong duoc trao cho nguoi dung ten hop dong vao thoi diem xac minh va trao giai, gia tri giai thuong (giai nhat, giai khuyen khich) con lai sau khi da chuyen quyen se duoc chuyen sang ten nguoi chu moi.
 • Khach hang tra sau cham dut hop dong sau khi nhan giai nhat, giai khuyen khich: khach hang se khong duoc nhan lai so tien giai thuong bang tien mat (neu con).
 • Sau 01 thang ke tu ngay da xac minh trao thuong, neu khach hang trung thuong khong den nhan giai thuong vi bat cu ly do gi, VinaPhone co quyen su dung gia tri giai thuong khong co nguoi nhan vao muc dich rieng theo qui dinh cua phap luat.
 • VinaPhone co quyen su dung cac hinh anh cua giai thuong va nguoi trung thuong vao muc dich quang ba cho chuong trinh.
 • Thue bao nghiep vu - SIM thu nghiem mang VinaPhone, thue bao cong vu cua Cong ty VinaPhone - VNPT - cac BDTT - cac don vi thanh vien VNPT khong duoc tham du chuong trinh nay. Qua xac minh, neu giai thuong roi vao thue bao cong vu, nghiep vu, SIM thu nghiem thi giai thuong se duoc tinh cho thue bao co ma du thuong can duoi tiep theo. Vi du: ma trung thuong la 0123456 thi se tinh giai thuong cho thue bao co ma du thuong 0123455
Tin da dua