Khuyen mai cho khach hang mua va hoa mang Bo ezCom

Cap nhat: 01/11/2011 14:47

VinaPhone thong bao thuc hien chuong trinh khuyen mai moi hap dan, nhieu quyen loi thiet thuc cho cac thue bao dang ky, su dung dich vu ezCom. Theo do, thay vi thuc hien khuyen mai tang dung luong su dung mien phi hang thang nhu truoc day, VinaPhone se tang tien vao thang tai khoan cho cac khach hang khi mua va kich hoat moi Bo ezCom (USB 3G 7,2Mbps + SIM) hoac chuyen doi tu tra truoc sang tra sau. Viec khuyen mai bang tien hang thang vao tai khoan cua thue bao ezCom khong kem theo dieu kien phai nap the trong thang truoc do. Cac thue bao se duoc tang 100.000 dong/thang vao tai khoan trong thoi gian 7 thang, tong so tien khuyen mai len toi 700.000 dong/thue bao.

Chuong trinh khuyen mai se bat dau tu ngay 01/11/2011 den het ngay 01/02/2012, duoc ap dung cu the cho cac doi tuong khach hang nhu sau:

Doi voi khach hang mua Bo ezCom va kich hoat tra truoc:

-  Khuyen mai 100.000 dong/thang (da bao gom thue GTGT) vao tai khoan Khuyen mai 2, trong 07 thang ke tu thang kich hoat.

- Thue bao duoc dung tien KM de giam tru cuoc mua goi (hoac chuyen doi giua cac goi cuoc), va cuoc vuot goi (neu co);

Doi voi khach hang  su dung bo ezCom tra truoc chua kich hoat hoac da kich hoat chuyen doi sang dich vu tra sau:  

-  Khuyen mai mien phi cuoc hoa mang tra sau: 15.000 dong/thue bao.

- Khuyen mai 100.000 dong/thang (da bao gom thue GTGT) trong 07 thang ke tu   thang kich hoat .

-  Thue bao duoc dung tien KM de giam tru cuoc mua goi (cuoc thue bao, hoac  chuyen doi giua cac goi cuoc), va cuoc vuot goi (neu co); khong duoc dung de nhan tin.

-  Thue bao duoc dung tien KM de giam tru cuoc mua goi (cuoc thue bao, hoac chuyen doi giua cac goi cuoc), va cuoc vuot goi (neu co).

-   Neu bo ezCom tra truoc da kich hoat van con thoi gian KM thi thue bao tiep tuc duoc huong khuyen mai 100.000 dong/thang (da bao gom thue GTGT) sau khi da chuyen sang tra sau cho cac thang con lai sao cho tong thoi gian khuyen mai la 07 thang ke tu thang kich hoat tra truoc.

Ong Ho Duc Thang, Pho giam doc VinaPhone cho biet: “Voi ha tang mang 3G rong khap tren toan quoc, VinaPhone dang dat ra muc tieu nhanh chong pho cap hoa cac dich vu Internet toc do cao qua mang di dong toi dong dao nguoi su dung. De khuyen khich nhu cau su dung, VinaPhone se tiep tuc dua ra nhieu chuong trinh khuyen mai hap dan, dem lai cac loi ich thiet thuc cho cac thue bao”.

Chinh sach khuyen mai cho bo ezCom se phu thuoc vao gia ban bo ezCom. Doi voi cac bo ezCom da kich hoat su dung, khong phan biet loai thiet bi 3,6M hay 7,2M deu duoc dieu chinh theo cung mot chinh sach khuyen mai. Khach hang khi chuyen tu hinh thuc thue bao ezCom tra truoc sang tra sau se duoc bao luu khuyen mai cho cac thang con lai.

Tin da dua