Tiet kiem toi da voi goi Mobile Internet khong gioi han

Cap nhat: 23/12/2011 11:47

Cung voi su da dang cua cac dong dien thoai smartphone voi gia ban ngay cang hap dan, nhu cau su dung Internet tren di dong co xu huong ngay cang gia tang tai Viet Nam.

Do do, nham dap ung nhu cau cua khach hang trong viec su dung dich vu Mobile Internet ma van kiem soat duoc chi phi phat sinh, tiep theo su thanh cong cua tinh nang khong gioi han EZU danh cho dich vu Internet khong day (ezCom), ke tu 20/12/2011, VinaPhone tiep tuc dem den cho khach hang su trai nghiem Internet khong gioi han truc tiep tren may di dong cua minh voi goi cuoc MAX danh cho thue bao tra truoc va tra sau VinaPhone. Theo do, chi voi 40.000 dong/thang, khach hang duoc su dung 400 MB luu luong mien phi o toc do truy cap toi da la 8 Mbps/2Mbps. Sau khi su dung het 400MB, khach hang duoc tiep tuc su dung Internet mien phi voi luu luong khong gioi han o toc do thap hon nhung van dam bao cho khach hang hang trai nghiem cac tien ich khi truy cap tren di dong  (luot web, xem phim,, doc tin tuc, nghe nhac, tuong tac mang xa hoi…).

 

De tan huong cac uu dai cua goi cuoc MAX, thue bao VinaPhone soan tin nhan theo cu phap “MAX ON” gui 888. Goi cuoc MAX se co hieu luc ngay tu thoi diem dang ky thanh cong va duoc he thong tu dong gia han trong cac thang tiep theo ma khach hang khong can phai nhan tin dang ky lai.

 

Cung voi viec trien khai goi cuoc moi Mobile Internet khong gioi han (MAX), VinaPhone cung cung cap cac goi cuoc theo ngay, tuan, thang voi cac gia goi khac nhau phu hop voi nhu cau cua cac khach hang khac nhau. Dong thoi, nhan dip nam moi 2012, VinaPhone cung thuc hien gia tang uu dai doi voi mot so goi cuoc khach hang co nhu cau su dung nhieu voi viec dieu chinh tang dung luong mien phi trong cac goi M50, M100 them 200MB moi goi voi gia goi khong doi.

 

Vinh du duoc bau chon la mang co dich vu 3G tot nhat Viet Nam, VinaPhone cam ket dem lai cho khach hang su trai nghiem cac dich vu tren nen 3G ngay cang da dang voi chat luong ngay cang tot hon, gia cuoc canh tranh va gop phan pho cap hoa dich vu Internet di dong tai Viet Nam

 

Bang cuoc dich vu Mobile Internet tren mang VinaPhone

 

LoaiTen goiThoi han su dungMuc cuoc (da bao gom thue VAT)
Cuoc TBLuu luong mien phi Cuoc luu luong vuot goi (d/10KB)
Goi mac dinhM0  -15
Goi dang kyM1030 ngay10.00030 MB5
M2530 ngay25.000120 MB
M5030 ngay50.000550 MB
M10030 ngay100.0001,2 GB
M13530 ngay135.00002 GB
U101 ngay12.000250 MB
U707 ngay80.000 1,5 GB
U3030 ngay200.0003,2 GB
MAX30 ngay40.000400 MBMien phi

 

De dang ky su dung cac goi Mobile Internet, soan tin “tengoi ON” gui 888. De kiem tra dung luong mien phi con trong goi, soan  “Data” gui 888.  

 

Hay truy cap vao day de biet chi tiet ve goi cuoc MAX.

Tin da dua