Tiet kiem hang chuc lan voi chuong trinh khuyen mai cua VinaPhone

Cap nhat: 10/11/2010 10:38

VinaPhone cong bo tu ngay 10/11 den 31/12/2010 se chinh thuc trien khai chuong trinh khuyen mai

“100 phut goi noi mang VNPT moi ngay chi voi 6.000 dong”

. Day la chuong trinh khuyen mai duoc thuc hien tai 10 tinh mien Trung va Tay nguyen nham khuyen khich cac khach hang tren dia ban nay su dung dich vu thong tin di dong phuc vu doi song. Cac tinh thuc hien chuong trinh khuyen mai bao gom: Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Gia Lai, Kon Tum, Dac Lac, Dac Nong.

Day la chuong tinh khuyen mai nham khuyen khich cac thue bao co nhu cau goi dien nhieu hang ngay hoac dot xuat co nhu cau goi nhieu. Thue bao co the lua chon so ngay duoc khuyen mai trong chuong trinh nhu sau:

  • Truong hop thue bao VinaPhone dang ky huong khuyen mai 100 phut goi noi mang VNPT mien phi trong 01 ngay:
  • Nhan tin voi noi dung “V1_ten tinh thanh pho” gui den so 900. Trong do: Ten tinh, thanh pho la ten viet tat cua tinh, thanh pho noi thue bao muon dang ky de huong khuyen mai Cuoc dang ky la 6.000 dong/lan dang ky thanh cong.
  • Ke tu thoi diem dang ky tham gia chuong trinh thanh cong den thoi diem 23 gio 59 phut 59 giay cua ngay dang ky, khach hang duoc huong 100 phut goi noi mang VNPT chi voi 6.000 dong.
Truong hop thue bao VinaPhone dang ky huong khuyen mai goi noi mang VNPT mien phi

trong 07 ngay lien tiep

:

  • Nhan tin voi noi dung “V7_ten tinh thanh pho” gui den dau so 900.
  • Cuoc dang ky la 42.000 dong/lan dang ky thanh cong.
  • Ke tu thoi diem dang ky tham gia chuong trinh thanh cong den thoi diem 23 gio 59 phut 59 giay cua ngay thu 07 tinh tu ngay dang ky, khach hang duoc huong 700 phut goi noi mang VNPT chi voi 42.000 dong.

Goi noi mang VNPT gom: goi noi mang VinaPhone va goi den cac thue bao mang dau so co dinh VNPT tai tinh, thanh pho noi ma thue bao VinaPhone chu goi nhan tin dang ky tham gia chuong trinh.

Ong Ho Duc Thang - Pho giam doc VinaPhone cho biet: Voi chuong trinh khuyen mai “100 phut goi noi mang VNPT moi ngay chi voi 6.000 dong” cac thue bao VinaPhone se tiet kiem duoc hang chuc lan cuoc lien lac. VinaPhone mong muon khuyen khich khach hang o cac tinh mien Trung, Tay nguyen su dung cac dich vu thong tin lien lac nhieu hon de phuc vu doi song hang ngay”.

Tin da dua